Polityka prywatności

Wstęp

1. Za politykę prywatności (dalej „Polityka prywatności”) oraz obsługę techniczną sklepu MultiPerfumeria.pl (zwanego dalej „Sklepem”) dostępnego pod adresem strony internetowej http://www.multiperfumeria.pl (dalej „Witryna”) odpowiada firma MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Marki pod numerem 7916, z siedzibą w Markach przy ul. Ceglanej 8, 05-270 Marki, NIP: 125-079-74-83, NIP EU: PL1250797483, REGON: 140804320, zwana dalej "MultiBOX24.pl".

2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez MultiBOX24.pl danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym jego Witryny (dalej „Użytkownicy”).

3. MultiBOX24.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Zakres przekazywanych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów

4. Sklep obsługiwany przez MultiBOX24.pl pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Dokonywanie zakupów lub rejestracja w Sklepie poprzez Witrynę, wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

1) imię i nazwisko,
2) płeć,
3) data urodzenia (podanie jej jest dobrowolne),
4) adres zameldowania na pobyt stały,
5) inny adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zamówienie,
6) adres poczty elektronicznej,
7) numer telefonu.

5. Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika. Poprzez przekazanie danych będących podstawą do realizacji zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MultiBOX24.pl oraz na ich przetwarzanie przez MultiBOX24.pl w celu realizacji zamówienia, w tym w celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji danych dotyczących zamówienia, organizacji odbioru osobistego zamówienia oraz informowania o etapach realizacji zamówienia.

6. Rejestracja w Sklepie jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych w celu rejestracji w sklepie lub w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika, jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

Zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych

7. Użytkownik może wyrazić oddzielną zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie MultiBOX24.pl w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących Sklepu i jego oferty w poniższy sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
b) poprzez pocztę tradycyjną – na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie, a w przypadku braku podania adresu korespondencyjnego – na adres zamieszkania podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
c) poprzez krótkie wiadomości tekstowe (SMS) – na numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie.

8. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 7, jest całkowicie dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez Witrynę, a także wszelkie zmiany w tym zakresie można zgłaszać do administratora danych na wskazany adres poczty elektronicznej: sklep@multiperfumeria.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (22) 379 70 70.

Udostępnianie informacji

9. W celu realizacji umowy MultiBOX24.pl może udostępniać zebrane dane osobowe Użytkowników do współpracujących ze Sklepem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, operatorów systemów płatności oraz innych firm, o ile jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z umowy na rzecz Użytkownika. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

10. Po realizacji wysyłki zakupionego produktu MultiBOX24.pl, w ramach realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży, jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu weryfikacji skuteczności i jakości dostawy zamówionych produktów oraz wyrażenia opinii Użytkownika o realizacji zamówienia. Użytkownik jest uprawniony, ale w żadnym wypadku nie jest zobowiązany, do wypełnienia powyższej ankiety. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie realizacji zamówienia można zgłaszać do administratora danych również na wskazany adres poczty elektronicznej: sklep@multiperfumeria.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 379 70 70.

11. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12. Osobom trzecim MultiBOX24.pl może prezentować zbiorcze opracowania statystyczne przygotowane na podstawie danych Użytkowników, jednak stopień przetworzenia tych danych oraz ich prezentacja wyklucza identyfikację konkretnego Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych i certyfikat SSL

13. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością w celu ochrony interesów osób, których dotyczą, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników, które są przesyłane w Internecie. W szczególności, wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji danych, logowania lub dokonywania płatności poprzez operatorów systemów płatności) zabezpieczone są zaawansowanym algorytmem szyfrującym w postaci protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastosowanie szyfrowanego połączenia pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane Użytkownika i informacje o jego zamówieniu.

15. Działania podjęte przez MultiBOX24.pl mogą okazać się niewystarczające, jeżeli odpowiednie zasady bezpieczeństwa nie zostaną zachowane przez Użytkownika. Przy korzystaniu z Witryny zalecane jest przestrzeganie przez Użytkowników następujących zasad:

a) po każdorazowym korzystaniu z konta w Sklepie należy kliknąć na link "wyloguj", w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym korzystania z konta Użytkownika,
b) nie należy osobom trzecim udostępniać loginu i hasła do konta Użytkownika,

16. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie loginu i hasła do konta Użytkownika, za wyjątkiem wymogu podania tych danych w trakcie logowania na Witrynie oraz zapisywania się na biuletyn przekazywany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Administrator zbioru danych osobowych i zgłoszenie zbioru do GIODO

17. Administratorem zbioru danych osobowych jest MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Ceglanej 8.

18. Bazy Użytkowników Sklepu zostały zgłoszone przez MultiBOX24.pl do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych):

a) nr zgłoszenia 005044/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. (nr księgi 082170),
b) nr zgłoszenia 005045/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. (nr księgi 082168).

Zakres zgłoszonych baz danych można sprawdzić na stronach internetowych GIODO.

Pozostałe prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

19. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych MultiBOX24.pl, ma prawo do żądania informacji o treści danych przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych osobowych. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać do administratora danych na wskazany adres poczty elektronicznej: sklep@multiperfumeria.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 379 70 70. Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

20. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, zostały szczegółowo wskazane w dokumencie „Polityka dotycząca wykorzystania cookies” dostępnym dla Użytkowników na stronie internetowej Sklepu.

Inne strony internetowe

21. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie odpowiada za zasady postępowania z danymi oraz realizację polityki prywatności stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.

Postanowienia końcowe

22. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: sklep@multiperfumeria.pl

23. Niniejszy dokument regulujący politykę prywatności obowiązuje od 16 czerwca 2015 roku i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
AKCEPTUJĘ.
pixel