Darmowa dostawa od 40,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego MultiPerfumeria.pl

Regulamin sklepu internetowego MultiPerfumeria
(obowiązuje od 1 lutego 2021 r.)

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego MultiPerfumeria (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. Sklep oraz strona internetowa www.multiperfumeria.pl są własnością firmy MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Markach przy ul. Ceglanej 8, 05-270 Marki, NIP: 125-079-74-83, NIP EU: PL1250797483, REGON: 140804320, zwanej dalej "Sprzedawcą".

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość. Przez umowę sprzedaży na odległość rozumie się umowę sprzedaży towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawieraną za pośrednictwem Sklepu.

4. Złożenia zamówienia w Sklepie można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji. Za pośrednictwem Konta, czyli zbioru danych przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów sprzedaży na odległość, Kupujący może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać umowy sprzedaży na odległość. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

II. Ceny i oferta

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Złożenie przez Kupującego zamówienia na określony produkt lub produkty za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów, w tym rabatów przypisanych dla kart stałego klienta.

8. Sprzedawca może prezentować na stronach internetowych Sklepu cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Sklepu.

9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez Sprzedawcę za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Sprzedawca nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.

10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w Sklepie Sprzedawcy.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen prezentowanych produktów.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Działalność handlowa Sprzedawcy prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu, tj. serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.multiperfumeria.pl. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów/usług/treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) sprzedawanych w Sklepie,
b) dokonywanie rejestracji i korzystanie z konta w ramach Sklepu,
c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
d) przesyłanie wiadomości e-mail (uzupełnionych dodatkowo poprzez wiadomości SMS), w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w sposób opisany poniżej. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej sklep@multiperfumeria.pl;
b) telefonu – poprzez kontakt z infolinią pod numerem +48 (22) 379 70 70, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu;
c) telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych – poprzez stronę internetową, o której mowa w punkcie 1, lub aplikację mobilną, o ile jest ona możliwa do pobrania w sposób wskazany na stronach informacyjnych Sklepu.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa, tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
b) dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.

4. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Sklepu.

7. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się w elektronicznym formularzu zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu (dalej „Elektroniczny formularz zamówienia”). Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie towary/usługi/treści cyfrowe (o ile ma zastosowanie), po jakiej cenie i w jakich ilościach Kupujący chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Kupujący podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami dostępnymi w ramach Elektronicznego formularza zamówienia oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru.

8. Wysłanie zamówienia następuje poprzez zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" i jest traktowane jako złożenie przez Kupującego wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Powyższe potwierdzenie następuje w szczególności poprzez wybór w Elektronicznym formularzu zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

12. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą istotne elementy zamówienia oraz potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedawcę danych, o których mowa w punkcie 7. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy. Powyższe potwierdzenie przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o fakcie wysłania potwierdzenia może być także przekazana telefonicznie lub poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) (w zależności od funkcjonalności udostępnionej przez Sklep).

13. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców), Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Elektronicznym formularzu zamówienia lub w inny sposób, o którym mowa w punkcie 12.

14. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 13, Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego lub w sposób, który został wybrany przez Kupującego w celu opłacenia zamówienia.

15. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę statusu zamówienia na „realizowane” oraz zawierającej potwierdzenie istotnych elementów zamówienia przyjętego do realizacji. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a jej otrzymanie uznaje się za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sposób udostępnienia Regulaminu określa również cz. XV punkt 5 Regulaminu. Kupujący, którzy założą konto w Sklepie, mają również dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.

16. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.

17. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-45 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.

18. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

19. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.

20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.

21. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. IV punkt 1, w przypadku o którym mowa w punkcie 14, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

22. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w Elektronicznym formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez Sprzedawcę, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w Elektronicznym formularzu zamówienia.

23. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

24. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia z opcją opakowania ozdobnego oraz ze wskazaniem adresu dostawy innego niż adres Kupującego, paragon fiskalny lub faktura VAT jest przekazywana w formie pliku na adres poczty elektronicznej Kupującego.

25. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Zasady anulowania zamówień

1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w cz. III punkt 15, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.

3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedawcy, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).

4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru zamówienia przez Kupującego, czego efektem będzie zwrot towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży lub anulować zamówienie. Odstąpienie od umowy lub anulowanie zamówienia następuje poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Kupującemu otrzymaną płatność za zakupiony przez Kupującego towar. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego lub Elektronicznego formularza zamówienia, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

V. Formy płatności

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

a) przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
b) gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio - na poczcie lub kurierowi, albo
c) kartą płatniczą lub tzw. szybkim przelewem bankowym – przy składaniu zamówienia lub przy odbiorze, o ile zewnętrzna firma dostarczająca zamówienie lub Sprzedawca umożliwiają dokonanie płatności kartą przy odbiorze zamówienia.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.

4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki, w tym zmiany z płatności przy odbiorze zamówienia na płatność przed wysłaniem zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.

6. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Sklepie. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Sklepie (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub - wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego - zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

7. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI. Kupony Podarunkowe

1. Kupony Podarunkowe (dalej „Kupony”) uprawniają do nabywania produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

2. Kupony mogą być dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej (przekazywany na wskazany adres poczty elektronicznej). Aktualna oferta dostępnych Kuponów jest prezentowana na stronach internetowych Sklepu.

3. Kupony można nabywać na zasadach określonych w Regulaminie dla innych produktów oferowanych w Sklepie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Kuponów w wersji elektronicznej nie jest akceptowana płatność przy odbiorze.

4. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Kupon w wersji elektronicznej oraz inne produkty z oferty Sklepu, przy jednoczesnym wyborze opcji płatności przy odbiorze, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na dwa oddzielne zamówienia:

a) zamówienie obejmujące tylko Kupon w wersji elektronicznej z płatnością przed realizacją zamówienia,
oraz
b) zamówienie obejmujące pozostałe produkty.
Podział zamówienia nastąpi po uzgodnieniu z Kupującym.

5. W celu wykorzystania Kuponu należy podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wybrać opcję „płatność przed wysyłką” i w opcjach dotyczących płatności wpisać w odpowiedniej rubryce kod używanego Kuponu.

6. Wartość nominalna Kuponu zostanie odliczona od łącznej wartości zamówienia.

7. Kuponów nie można łączyć, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę. Do jednego zamówienia może być użyty tylko jeden Kupon. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu więcej niż jednego Kuponu.

8. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytego Kuponu, pozostałą różnicę należy uregulować inną, dostępną formą płatności.

9. Niewykorzystana wartość Kuponu (w przypadku złożenia zamówienia na produkty o wartości niższej niż wartość nominalna Kuponu) nie podlega zwrotowi.

10. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę, w tym również nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu zamówionych produktów przez Kupującego z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu. W przypadku zwrotu zamawianych produktów z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu, Kupujący ma prawo do wymiany towarów:

a) na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
b) na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
c) na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie jedną z dostępnych form płatności.

11. Kupon zachowuje ważność w okresie wskazanym na stronach internetowych Sklepu lub bezpośrednio na Kuponie.

VII. Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Sprzedawca może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty przesyłki zamówienia ponosi Kupujący na warunkach oraz zgodnie z cennikiem określonym na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności od metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.

5. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Sklepu.

7. Przesyłki są ubezpieczone, o ile informacja taka została umieszczona na stronach internetowych Sklepu.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania lub uszkodzenia taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sprzedawcę przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

VIII. Gwarancja, rękojmia oraz procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących towarów

1. Sprzedawca nie jest producentem produktów dostępnych w Sklepie. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (zgodnie z definicją ustawową za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie opakowania o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, datę powstania wady, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Kupujący powinien odesłać towar wraz z reklamacją na adres Sklepu: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim punktu 24 w cz. III, paragon fiskalny lub faktura może być przekazana Sprzedawcy w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@multiperfumeria.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po uznaniu reklamacji za uzasadnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

9. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 8, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada rzeczy jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

10. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki, mailowo pod adres sklep@multiperfumeria.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), który dokonał zakupu u Sprzedawcy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może - na podstawie przepisów Ustawy i z zastrzeżeniem postanowień wskazanych w cz. X Regulaminu - odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wskazanego w punkcie 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.

2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w cz. X Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (dalej „Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym”).

3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w punkcie 2 oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

4. W przypadku uznania, że zakup towarów w Sklepie dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu towaru - towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, m.in. Umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
f) tórych przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
j) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

6. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
ii) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. W szczególności Konsument może:

a) odstąpić od umowy wykorzystując elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu:
https://www.multiperfumeria.pl/returns-open.php
b) odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, którego wzór jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu i wysyłając go pocztą na adres:
MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki
c) odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, którego wzór jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu i wysyłając go na adres poczty elektronicznej:
sklep@multiperfumeria.pl

8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, tj. w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.

9. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1 lub 2, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

10. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Sprzedawca informuje Kupującego, że ze względu na wagę i gabaryty towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

11. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

XI. Opinie

1. W określonym terminie po realizacji zamówienia, Kupujący posiadający konto w Sklepie może zostać poproszony w wiadomości e-mail o wyrażenie opinii o realizacji zamówienia i oceny poszczególnych towarów (dalej „Ocena”). Ocena jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia – Kupujący ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww. ocen.

2. W ramach wyrażenia Oceny Kupujący może przyznać ocenę w formie gwiazdek oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną w zakresie liczby znaków. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem i miastem, które są wskazane przez Kupującego przy rejestracji konta w Sklepie.

3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie internetowej Sklepu, a także na stronach internetowych partnerów.

4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie i nie kontroluje Ocen. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Oceny. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Oceny w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i Regulaminu.

5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

6. Kupujący zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, itp.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.

8. Na wyraźną prośbę Kupującego treść Oceny może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i towaru.

XII. Własność intelektualna

1. Kupujący oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu w sposób określony w Regulaminie. Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

2. Kupujący nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu.

3. Kupujący zamieszczając w Sklepie Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) - udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej i nie ograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz partnerów Sprzedawcy, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
b) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
d) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych.

4. Usunięcie konta przez Kupującego lub Oceny w myśl cz. XI punkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

XIII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje o administratorze danych osobowych, zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym http://www.multiperfumeria.pl/polityka-prywatnosci.

XIV. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

1. Nazwa „MultiPerfumeria.pl Magia Perfumowania” jest prawnie chronionym znakiem towarowym (usługowym) będącym własnością Sprzedawcy i zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.). Z zastrzeżeniem punktu 2, wszelkie prawa do treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.

2. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Sklepu, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedawca nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

XV. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Sprzedawcy, co może spowodować, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, będą błędne, nieaktualne lub nie będą odpowiadać zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca informuje również, że w wyniku indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego, mogą występować ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).

2. Sprzedawca może pozbawić użytkownika Sklepu lub Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Sklepu lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Sklepu lub Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub Sprzedawcy.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Kupującego.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

5. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym http://www.multiperfumeria.pl/regulamin, również jako plik dostępny w każdym czasie - możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku - pod adresem http://www.multiperfumeria.pl/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej pod adresem: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym udostępniono treść zmienionego Regulaminu na stronie http://www.multiperfumeria.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Kupujący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej „platforma ODR”). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu.

Polecane

CALVIN KLEIN Euphoria woda perfumowana spray 100ml

CALVIN KLEIN Euphoria woda perfumowana spray 100ml

399,00 zł brutto174,90 zł brutto
1,75 zł / ml brutto
CALVIN KLEIN CK2 woda toaletowa spray 50ml

CALVIN KLEIN CK2 woda toaletowa spray 50ml

239,00 zł brutto121,90 zł brutto
2,44 zł / ml brutto
Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 441 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-01-24
Profesjonalna obsługa, wysoka jakość towarów, polecam zakupy
2020-02-12
5/5

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem www.multiperfumeria.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel